โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ “ร้อยโทหญิง”

Author:

วันที่ 16 พ.ค. 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

มีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ให้แก่ ร้อยตรีหญิง จุฑารัตน์ เพชรโสม เป็น ร้อยโทหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *