ประกันสังคม ตอบแล้ว อายุครบ 55 ปี ผู้ประกันตนแบบไหน ได้เงินบำนาญ

Author:

เช็กสิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่อายุครบ 55 ปี จะได้รับเงินชราภาพแบบใด ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เงินบำเหน็จชราภาพ กับ เงินบำนาญชราภาพ จะได้รับเมื่อมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต

โดยมีเงื่อนไขคือ กรณีที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน (หรือ 15 ปี) จะได้รับเป็น บำเหน็จชราภาพ แต่หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือนขึ้นไป ได้รับเป็นบำนาญชราภาพ

เงินบำนาญ ประกันสังคมได้รับเท่าไหร่?

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 หากส่งเงินสมทบ 1-179 เดือน หรือไม่เกิน 15 ปี จะได้รับเป็นก้อนหรือเงินบำเหน็จชราภาพ ส่วนผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนหรือ 15 ปีขึ้นไป จะได้รับเป็นเงินบำนาญชราภาพรายเดือนรับไปตลอดชีวิต โดยคำนวนเงินบำนาญชราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมจ่าย 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย เช่

สำหรับตัวอย่างการคำนวณเงินบำนาญชราภาพ กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายค่าจ้างอยู่ที่ 10,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 2,000 – 2,750 บาท

กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบค่าจ้างเฉลี่ย 12,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 2,400 – 3,300 บาท

กรณีผู้ประกันตนส่งเงินสมทบค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุด 15,000 บาท ส่งเงินสมทบ 15-20 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 3,000 – 4,125 บาท

กรณีส่งเงินสมทบ 21-25 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 4,350 – 5,250 บาท

กรณีส่งเงินสมทบ 26-30 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 5,475 – 6,375 บาท

กรณีส่งเงินสมทบ 31-35 ปี เงินบำนาญที่จะได้รับอยู่ที่ 6,600 – 7,500 บาท

หากผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน แต่ยังเป็นสมาชิก คือ ยังทำงานส่งเงินสมทบต่อเนื่อง รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ยังคงส่งเงินสมทบต่อไปอีก ในทุกๆ 12 เดือน สำนักงานประกันสังคมจะบวกเพิ่มอีก 1.50% ทำให้ผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้น

ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะคำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 4,800 บาท หากส่งเงินสมทบครบ 180 เดือน จะได้รับบำนาญชราภาพ 960 บาทต่อเดือนบาทไปตลอดชีวิต

ผู้ประกันตนแต่ละคนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายและระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบของแต่ละบุคคล ผู้ประกันตนสามารถตรวจเช็คเงินสมทบที่นำส่งประกันสังคมว่าได้ส่งมาแล้วกี่เดือน เช็คข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชัน sso Connect หรือ LINE @ssothai หรือที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิและยอดเงินสมทบชราภาพ ได้ 3 ช่องทางหลักดังนี้

เว็บไซต์ของ สปส. www.sso.go.th

แอปพลิเคชั่น SSO Connect สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ iOS และ Android

ไลน์ Line Official Account ของ สปส. @ssothai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *