เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัยรัฐ ที่ได้รับความนิยมากสุดในปี 2567

Author:

วันที่ 22 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมในประเทศไทยปี 2567 “Unirank Top Universities in Thailand 2024 Thai University Ranking ประจำเดือนกรกฎาคม (July edition)

โดยในปี 2024 มี 123 สถาบันอุดมศึกษาของไทยที่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก uniRank ซึ่งอันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ 20 อันดับมหาวิทยาลัยรัฐ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *