เปิด 20 อันดับ มหาวิทยาลัย ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2567

Author:

วันที่ 17 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ Unirank จัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยทั่วประเทศ โดยในปี 2567 นี้ มี 123 สถาบันของไทยที่เข้าเกณฑ์คัดเลือกของ Unirank ซึ่งพิจารณาจากความนิยมของเว็บไซต์

โดยพิจารณาจาก 3 เกณฑ์ ดังนี้ 1.ความนิยมของเว็บไซต์ 2.ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ 3.มีข่าวสารใหม่อยู่เสมอ โดยมหาวิทยาลัยที่อยู่อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับ 20 มหาวิทยาลัยยอดนิยมในปีนี้

 1. มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 7. 7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 8. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 12. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
 13. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 14. มหาวิทยาลัยบูรพา
 15. มหาวิทยยาลัยนเรศวร
 16. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 17. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 19. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *