ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/5/67

Author:

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งวด 16 พฤษภาคม 2567

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง : GE 1205989

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่งคง 4 : SF 1205989

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 : จH 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 : ฎK 1205989

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมั่งมีทวีโชค : FF 1205989

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

1C 1205989

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

1205989

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

0221994 7419529 1510328

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 20 บาท

818 136

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

766

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

9286

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

7385230 4807802 9274206 2704845 8387875

0338594 2113965 4953211 4014948 2544780

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

9610533 3163638 9394820 3565030 3072740

8267437 9156859 3816640 2947555 8553983

2921432 0091931 1531480 3733607 6343145

5159282 4027846 1647580 4457928 3825651

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ชุดมั่งมีทวีโชค รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

0040422 4411622 2162582 0691324 5167101

0328653 5403009 5217785 1072648 1061417

0958120 6592219 1028113 3834611 8423468

9216386 9371060 7636239 8221050 7734149

4690637 0321056 5686436 5521521 4180981

5358594 5236718 1432558 4231544 7467150

8017818 0298043 8797863 4827966 8213134

3209980 3442072 8271057 0578401 6932063

3568298 2958536 9624503 6942380 8943857

2299325 3866087 4642310 8313356 1819788

8533354 9347878 4646405 3662557 4987772

3246025 9388632 4415113 9844919 0879295

9766272 6147839 3693842 9446655 3341467

5098672 1084607 3484133 0833065 3237649

7741360 9372649 6340756 6062697 0041260

5833686 7290511 3357170 4009537 5025982

1117806 8718441 4439496 3191334 9032912

1238793 3553943 8984121 3917349 3686369

4802092 9210246 1298806 3423237 8546202

7927243 4206346 0407942 7983225 9387249

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *