SCBX ยุติให้บริการแอปพลิเคชัน ‘โรบินฮู้ด’ มีผล 31 ก.ค. 2567

Author:

นายมานพ เสงี่ยมบุตร ปธ.เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บมจ.เอสซีบี เอ็กซ์ (SCB) รายงานตลาดทรัพย์ฯว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้ยุติการให้บริการแอปพลิเคชัน โรบินฮู้ด ของ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SCBX ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดยจะทำการยุติการให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป

หลังจากแอปพลิเคชัน โรบินฮู้ด ได้ดำเนินกิจการตามภารกิจในการช่วยเหลือสังคมจากสถานการณ์แพร่ระบาด โควิด-19 สำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเจตนารมณ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การยุติการให้บริการดังกล่าว เป็นไปตามกรอบการบริหารเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่ม SCBX ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจตามภารกิจเพื่อเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *