เปิดชื่อ 44 สส.พรรคก้าวไกล ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ 112

Author:

จากกรณี ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยกรณีนายพิธา ลิ้มเจิรญรัตน์ และพรรคก้าวไกล เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง และสั่งการให้เลิกการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112
ซึ่งเป็นเหตุมาจาก สส.พรรคก้าวไกล เสนอชุดร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน จำนวน 5 ฉบับ ต่อสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

โดยในครั้งนั้น มี สส.พรรคก้าวไกล 44 คนร่วมลงชื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ประกอบด้วย

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล
นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ
น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พ.ต.ต.ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายนิติพล ผิวเหมาะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม.
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม.
น.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ส.ส.นครปฐม
นายวรภพ วิริยะโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม.
นายทองแดง เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร
นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา
นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี
นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด
นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายวาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุลส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายวุฒินันท์ บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
นายสุรวาท ทองบุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

เปิดชื่อ 44 สส.พรรคก้าวไกล ลงชื่อเสนอร่างกฎหมายแก้ 112

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *