สั่งปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ออกจากตำแหน่ง มีผลทันที

Author:

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ได้ประกาศปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ออกจากตำแหน่ง โดยได้ออกประกาศระบุว่า

เรื่อง ประกาศแจ้งปลดมิสแกรนด์จังหวัดสุรินทร์ 2024 อย่างเป็นทางการ

เรียน ผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ตามที่บริษัท จี.โอ.จี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาตจากบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้จัด, ผลิต, ดำเนินการ และ พัฒนาการจัดการประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ระดับจังหวัดในนามมิสแกรนด์ “จังหวัดสุรินทร์”

สั่งปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ออกจากตำแหน่ง มีผลทันที
สั่งปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ออกจากตำแหน่ง มีผลทันที

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอแจ้งประกาศปลด นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ผู้ดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ ประจำปี 2024 ออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการ เนื่องจากนางสาวนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 กำหนดขึ้น ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิง อีกทั้งนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส มีประพฤติไม่เหมาะสมหลายประการอาทิ การพูดจาไม่ให้เกียรติผู้อื่น ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นโดยไม่ให้ความเคารพ อีกทั้งนำข้อมูลอัน
เป็นความลับของกองประกวดเผยแพร่ให้ผู้อื่นและนำบุคคลภายนอกเข้ามารับทราบกิจการภายในของกองประกวดมิสแกรนด์ สุรินทร์ 2024 โดยไม่ได้รับอนุญาติจากฝ่ายบริหารของกองประกาดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงส่งผล ให้ นางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 อย่างสิ้นเชิง

ทั้งนี้ทางกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอประกาศแจ้งให้ผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทราบโดยทั่วกัน และ ขอประกาศให้นนางสาวซาลิน่า ฮอด์จคีส พ้นจากตำแหน่งโดยมีผลทันทีและส่งคืนสายสะพาย มงกุฎ และชุด เครื่องประดับของมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ทันทีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้

กองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ขอขอบพระคุณผู้บริหาร แบรนด์สินค้า สื่อ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้าใจและ ยอมรับการตัดสินใจของกองประกวดมิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ครั้งนี้

สั่งปลด ซาลิน่า ฮอด์จคีส มิสแกรนด์สุรินทร์ 2024 ออกจากตำแหน่ง มีผลทันที

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *