สำนักพระราชวังประกาศ เอสโซ่(ประเทศไทย) ขอพระราชทานคืนตราตั้ง

Author:

วันที่ 30 ธ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานคืนตราตั้ง ลงนามโดย พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง
ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานคืนตราตั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานตราตั้งแก่ บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2541
ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น การนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญส่วนใหญ่ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) ทำให้การดำเนินการทางธุรกิจของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยุติลง
จึงขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมคืนตราตั้งที่พระราชทานแก่ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แก่สำนักพระราชวัง ประกาศ ณ วันที่ 27 ธ.ค.2566
ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักพระราชวัง บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด ขอพระราชทานคืนตราตั้งที่พระราชทาน

ราชกิจจาฯ ประกาศสำนักพระราชวัง บริษัท เอสโซ่(ประเทศไทย) จำกัด ขอพระราชทานคืนตราตั้งที่พระราชทาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *