วันหยุดปีใหม่ ห้าม รถดังต่อไปนี้ วิ่งบนถนน 7 สาย ตั้งแต่ 29 ธ.ค.66-1 ม.ค.2567

Author:

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณจักร ห้ามรถบรรุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 พ.ศ.2566 ลงนามโดย พลตำรวจเอก ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2567 มีวันหยุดราชการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เห็นชอบให้วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 (รวม 4 วัน)
ซึ่งจะมีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสาย
เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในถนนบางสาย ในช่วงเทศกาลดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 62/2566 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ‘ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักรว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินในถนนบางสายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 พ.ศ. 2566
ข้อ 2 กำหนดการห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนนบางสาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 ถึงวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 และตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 ทั้งขาขึ้นและขาล่อง ในถนนดังต่อไปนี้ 2.1 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 99+800 ถึงกิโลเมตรที่ 106+150 ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 7 กิโลเมตร
2.2 ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 332 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 347 ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 15 กิโลเมตร
2.3 ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 15+600 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 102 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 87 กิโลเมตร
2.4 ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117) ตั้งแต่กิโลเมตร ที่ 0+000 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ถึงกิโลเมตรที่ 7 ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *